Jeugd

Inleiding
Het jeugdstrafrecht is van toepassing op jongeren van 12 tot 18 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd wanneer ze iets gedaan hebben dat strafbaar is. Deze kinderen mogen door de politie echter wel worden gefouilleerd en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Wanneer de situatie van een kind beneden de 12 jaar dermate uit de hand loopt dat ingrijpen noodzakelijk is kan de rechter dus geen straf opleggen. Het is dan wel mogelijk om na onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming een maatregel op te leggen, bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling, waarbij een gezinsvoogd wordt aangewezen.

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen, worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht. De rechter kan door het adolescentenstrafrecht het jeugdstrafrecht ook toepassen op jongvolwassenen tot 23 jaar.

Halt-straf
Jongeren tussen 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd, kunnen in aanmerking komen voor een verwijzing naar Halt. De Halt-straf geeft jongere de kans hun fout recht te zetten. Bijvoorbeeld door excuses aan te bieden aan de slachtoffers en eventuele schade te vergoeden.

Voor een verwijzing naar Halt gelden voorwaarden. Zo moet het gaan om een licht strafbaar feit zoals vernieling of openbare dronkenschap. En de jongere moet het eens zijn met de verwijzing naar Halt.

De Halt-straf is dan ook geen echte straf. Het is een vrijwillig alternatief om een echte straf of maatregel te voorkomen. Dit betekent niet dat een Halt-straf vrijblijvend is. Als een jongere niet meewerkt aan zijn Halt-straf, komt hij alsnog in contact met Justitie.

Boete
Jongeren vanaf 12 jaar kunnen een boete krijgen als ze een strafbaar feit plegen. Bijvoorbeeld voor te hard rijden of zwartrijden in het openbaar vervoer. De rechter of officier van justitie bepalen de daadwerkelijke hoogte van de boete.

Taakstraf voor jongeren
Een taakstraf voor kan bestaan uit een werkstraf en/of een leerstraf. De Raad voor de Kinderbescherming begeleidt jongeren met een taakstraf. Een taakstraf duurt maximaal 240 uur voor een werkstraf en 480 uur voor een leerstraf (of een combinatie van een leerstraf en werkstraf).

Gedragsbeïnvloedende maatregel
Is opsluiting een te zware straf, maar een voorwaardelijke straf te licht? Dan kan de jongere een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) krijgen. Een GBM bestaat uit een of meer trainingen of behandelingen. De jongere moet dan training volgen om te leren van drugs of alcohol af te blijven. De jeugdreclassering houdt toezicht op het verloop van de GBM.

Jeugddetentie
Jongeren die veroordeeld zijn tot jeugddetentie komen in een justitiële jeugdinrichting. Jeugddetentie duurt maximaal 2 jaar voor jongeren van 16 of 17 jaar. Voor jongeren tussen de 12 en de 15 jaar is dat maximaal 1 jaar.
In detentie moeten de jongeren naar school. Ook krijgen zij les in bijvoorbeeld sociale vaardigheden en beter omgaan met woede.
Straf voor jongeren met ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening (PIJ-maatregel)
De rechter kan criminele jongeren met een ontwikkelingsstoornis een PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen) opleggen. Met een PIJ-maatregel kan een jongere in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst. De jongere krijgt dan een intensieve behandeling en begeleiding om herhaling van het misdrijf te voorkomen.

Adolescentenstrafrecht voor jongeren van 16 tot 23 jaar
Het adolescentenstrafrecht is geen aparte, nieuwe vorm van strafrecht. Het biedt meer mogelijkheden om bij het straffen van adolescenten (16 tot 23 jarigen) rekening te houden met hun ontwikkelingsfase. Met de invoering van het adolescentenstrafrecht sluiten het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht (commune strafrecht) beter op elkaar aan. Dit draagt bij aan een effectievere strafrechtelijke aanpak van 16 tot 23 jarigen.

Ook is de grens tussen beiden typen strafrecht flexibeler door het adolescentenstrafrecht. Zo kan de rechter ervoor kiezen om voor jongeren van 16 en 17 jaar het commune strafrecht toe te passen. En voor jongvolwassenen tot 23 jaar kan de rechter ervoor kiezen om het jeugdstrafrecht toe te passen. Hierbij gaat de rechter uit van de leeftijd waarop jongeren en jongvolwassenen het delict plegen.

Jeugdreclassering
De jeugdreclassering voert toezicht en begeleiding uit bij jongeren en jongvolwassenen die volgens het jeugdstrafrecht worden berecht. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat er voldoende instellingen zijn die jeugdreclassering uitvoeren. Alleen gecertificeerde instellingen mogen jeugdreclassering uitvoeren. De gemeente moet dan wel een contract afsluiten met deze instellingen.

Wanneer een minderjarige verdacht wordt van een strafbaar feit is het belangrijk om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Özveren Lodder Advocaten heeft veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook jeugdzaken. Neem gerust contact met ons op voor bijstand en advies.